Participació ciutadana

CONSULTA PÚBLICA DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA D’ACTIVITATS ADMINISTRATIVES

Consulta pública prèvia a l’elaboració o modificació d’una ordenança o reglament

En data 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, que en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d’aquest portal web, en la que se sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Funcionament de la consulta pública

Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s’hauran d’enviar en el termini de trenta dies hàbils a comptar a parir de l’endemà de la publicació de l’aprovació de la consulta prèvia a l’elaboració o modificació d’una ordenança o reglament.

Caldrà que les propostes es facin arribar a l’Ajuntament de Pontós de qualssevol de les dues maneres:

Enviant-nos un correu electrònic a ajuntament@pontos.cat indicant el vostre nom i cognoms o entitat a la que representeu i el vostre DNI o NIF de l’entitat.

  • Instància presentada telemàticament a la seu electrònica de l’ajuntament www.pontos.cat, o bé en paper a les oficines d’informació i atenció ciutadana (Pl Major, núm. 1, 17773 Pontós) si sou persones físiques.

Per tal de donar compliment a l’article citat anteriorment, es publica la proposta de regulació següent: Ordenança reguladora de la taxa d’activitats administratives