Anunci de licitació pel servei de redacció de l’estudi previ i projecte constructiu de sanejament i depuració del TM de Pontós

L’actuació «Sanejament i depuració de Pontós» resta inclosa en el Programa de mesures del segon cicle del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2021), dins del seu Annex V, que inclou les actuacions planificades al període 2022-2027, codi 10825. L’estudi previ s’integrarà com annex en el projecte constructiu. El projecte constructiu haurà d’ajustar-se a les especificacions tècniques que, en el seu cas, determini l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant ACA).

Termini de presentació de les propostes: del 13 de gener al 28 de gener de 2021.