Aprovació provisional del text refós de les ordenances municipals per a l’exercici 2022

El Ple de l’Ajuntament de Pontós, reunit en sessió ordinària el dia 23 de setembre de 2021, ha aprovat provisionalment l’expedient relatiu al text refós de les ordenances municipals de Pontós per a l’exercici 2022.

De conformitat amb l’article 17.1 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’expedient romandrà exposat al públic durant un període de trenta dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, als efectes que els interessats puguin consultar l’expedient i presentar si s’escau, les oportunes reclamacions. L’expedient podrà consultar-se a la pàgina web municipal (http://www.pontos.cat).

Si transcorregut el termini esmentat no s’han presentat reclamacions l’expedient es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’un nou acord i es procedirà a la publicació íntegra del text modificat.

Text aprovat provisionalment