DELIMITACIONS DE TERME ENTRE NAVATA I PONTÓS 

El dia 31 de març de 2022 a les 10h tindrà lloc a la seu de l’ajuntament de Pontós l’inici de les operacions de delimitació de les línies de terme entre els municipis de Navata i Pontós.

D’acord amb el que estableix l’article 32.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, es posa aquest fet en coneixement de tots els propietaris de les finques afectades per les operacions de delimitació en qüestió, a fi i efecte que, si ho creieu oportú, hi pugueu assistir a la reunió.

El desenvolupament de les operacions de delimitació consistirà en una anàlisi i valoració de la documentació tècnica de la línia de terme i, si s’escau, en treball de camp i en la redacció de la corresponent acta de delimitació i posterior signatura.