LICITACIÓ BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL TEMPORADA 2020

Atès que és necessari realitzar la convocatòria pública i publicitat per a la licitació de la concessió de l’explotació del bar de la piscina municipal de Pontós.

Atès que cal establir els criteris i les condicions objectives per a la prestació del servei, així com per la seva adjudicació.

Així doncs, les condicions són les següents:

 • Termini de presentació de les propostes del 14 de febrer al 6 de març de 2020.
 • Caldrà constituir un dipòsit per part de l’adjudicatari de la quantitat de 400 euros per respondre dels eventuals danys, desperfectes, pèrdues i en general per l’eventual incompliment per part de l’adjudicatari de les seves obligacions i responsabilitat.
 • Aquest contracte no té cànon.
 • Horari d ‘obertura, mínim de 5 hores diàries, de les 7 de la tarda a les 12 de la nit, excepte els caps de setmana que es podrà tancar a la 1 de la matinada. El dilluns serà el dia de descans setmanal.
 • Dies d ‘obertura: com a mínim del 23 de juny a l’11 de setembre de 2020.
 • Caldrà detallar la proposta de preus dels articles en la instància presentada.
 • Caldrà incloure el compromís de mantenir els lavabos oberts al públic i en les condicions correctes de sanitat i higiene, així com també les instal·lacions del bar pròpiament dites
 • Caldrà manifestar si es vol obrir abans del 23 de juny. En aquest cas s’haurà de fer la proposta del calendari i l’organització del servei fins al període ordinari d’obertura que coincideix amb el de la piscina municipal (inici 9 d’abril de 2020).
 • Caldrà estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries, les obligacions amb la Seguretat Social i l’Ajuntament de Pontós.
 • Caldrà plantejar una proposta de les activitats, tant en dies feiners com en dies festius, perquè no puguin entrar en competència amb altres activitats que organitzi l’Ajuntament, la Comissió de Festes o altres entitats del municipi.

 

Per tot l’exposat el Ple acorda per unanimitat:

Primer. Aprovar la convocatòria pública que es publicarà a la pàgina web i al tauler d’edictes de la corporació. Les ofertes es presentaran mitjançant instància genèrica acompanyada de tota la documentació des del 14 de febrer de 2020 i fins al 2 de març de 2020.

Segon. Els criteris d’adjudicació automàtics i de valor que es tindran en compte per adjudicar el contracte seran els següents i caldrà omplir l’annex 1:

 • Ampliació període d’obertura……………………………………………………………..15 punts
 • Proposta de preus dels articles que s’ofereixen (automàtic)…………………..10 punts
 • Proposta d’activitats de lleure, oci i cultura (de valor) ……………………………25 punts

 

Pontós, en la data de la signatura electrònica

ANNEX I

Proposta de preus dels següents articles:

 • Aigua de 33 cl ……………………………………………………………… euros
 • Llauna de Coca-cola de 33 cl ………………………………………… euros
 • Cervesa Estrella Damm de 33 cl …………………………………….. euros
 • Gin tònic ……………………………………………………………………… euros

 

Ampliació període d’obertura

Dies d’obertura fora del termini establert

Proposta d’activitats de lleure, oci i cultura

La proposta d’activitats de lleure, oci i cultura, que s’ha d’ajuntar, ha d’incloure el detall de les d’activitats amb descripció, durada, tipus de públic a qui va dirigit, horari aproximat previst, calendari aproximat previst.

En el cas de concerts o espectacles detallar el grup o companyia