Situació Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP)

Informació del Departament d’agricultura de la Generalitat de Catalunya referent a la situació de l’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP)

En data 9 de setembre de 2022 el Laboratori Central de Veterinària d’Algete ha confirmat la detecció del virus d’IAAP H5N1, posteriorment s’ha fet la corresponent notificació al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a través del RASVE (Red de Alerta Sanitaria Veterinaria).

Es tracta d’una ànec (Anas platyrhynchos) recollit en data 23/08/2022, arran d’un brot de mortalitat d’ànecs al riu Besós (coordenades: X:433931, Y:4587567), i que va ser traslladada al Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrussa, on es van prendre mostres per a la detecció del Virus de la IA, enviades posteriorment per al seu anàlisi al IRTA -CReSA. Ja que la principal sospita de la mortalitat d’aquests ànecs era botulisme, també es van enviar mostres al LCV d’Algete per a la detecció d’aquesta malaltia. Estem pendents de l’obtenció d’aquests resultats.

Tot i que no és una mesura sanitària obligatòria en aquest cas, com a mesura de precaució s’ha establert una zona de control (3km) i una zona de seguiment (3-10 Km) al voltant de la localització de l’au salvatge positiva.

Els Serveis Veterinaris Oficials del DACC amb la col·laboració del Cos d’Agents Rurals, estan realitzant visites de control a les explotacions d’aus de corral ubicades en aquestes zones per tal de comprovar-ne les mesures de bioseguretat i realitzar vigilància passiva.

Important: no existeix cap restricció de moviment a les explotacions ni del municipi afectat ni propers.

A la zona de 10 km al voltant de la localització dels ànecs, s’adoptaran les mesures establertes a l’article 5.1 de l’ordre APA/2442/2006, com a mesura de prevenció de l’entrada del virus de la IAAP a les explotacions d’aus de corral de la zona, com a mínim durant 30 dies des de la confirmació de focus.

Mesures de prevenció

  • Prohibició ús d’aus dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclams de caça.
  • Prohibició de cria i manteniment d’ànecs i oques conjuntament amb altres espècies d’aus de corral.
  • Prohibició de la producció i manteniment d’aus de corral a l’aire lliure.
  • Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la IA).
  • Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior necessaris per motius de benestar animal quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres.
  • Prohibida la presència d’aus de corral o altres tipus d’aus captives en centres de concentració d’animals (definits a l’article 3.7 de la Llei 8/2003), incloent: certàmens ramaders, mostres i exhibicions d’aus o altres activitats culturals.

 

Arran d’aquesta situació, us recordem la importància per a tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum que comuniquin aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent.

Així mateix, us recordem la necessitat la importància i l’obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia.

Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes:

  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
  • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
  • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).