Edictes

Exercici: 2021 Bop: 147-0 Edicte: 6624 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Delegació de les funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2021 Bop: 145-0 Edicte: 6525 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per la realització d'activitats administratives de competència local
Exercici: 2021 Bop: 144-0 Edicte: 6642 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 7/2021 per habilitacions i suplements de crèdits
Exercici: 2021 Bop: 138-0 Edicte: 6267 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació del padró fiscal del segon trimestre de l'exercici 2021 de l'aigua
Exercici: 2021 Bop: 123-0 Edicte: 5776 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança núm. 9, reguladora de preus públics municipals
Exercici: 2021 Bop: 106-0 Edicte: 4618 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació del padró fiscal de l'aigua del primer trimestre de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 105-0 Edicte: 4579 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 104-0 Edicte: 4542 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació inicial de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per la realització d'activitats administratives de competència local
Exercici: 2021 Bop: 103-0 Edicte: 4623 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Delegació de les funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2021 Bop: 86-0 Edicte: 3723 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Contractació de personal laboral, agutzil, amb caràcter d'urgència