Perfil de contractant

Aprovació dels plecs i convocatòria de licitació de les obres en dos lots de la xarxa d´aigua i gas del carrer Mas Clos (Lot 1) i del carrer de Dalt i de l’Àngel ( Lot 2)

Els pròxims quinze dies no compten dins els terminis disponibles per tràmits administratius a causa del COVID-19. El termini finalitza el 27 d’abril de 2020.

Atès que el projecte executiu de la renovació de la xarxa de subministrament d’aigua potable i implantació de xarxa de gas al carrer de Dalt i de l’Angel de Pontós, aprovat definitivament puja a la quantia de 37.494,91 euros IVA inclòs (PEC), amb termini de garantia legal d’un any. (lot 1)

Atès que el projecte executiu de la renovació de la xarxa de subministrament d’aigua potable i implantació de la xarxa de gas del Barri de Mas Clos-Fase I Pontós, aprovat definitivament puja a la quantia de 55.525,60 euros IVA inclòs, amb un termini de garantia legal d’un any. (lot 2).

D’acord amb els antecedents i, de conformitat amb les atribucions per a la contractació que la disposició addicional 2a 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes dels sector públic atribueix a l’alcaldia.

ACORDA:

Primer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regiran el contracte i que resten incorporades a l’expedient.

Segon. Aprovar l’expedient de contractació d’obres integrat pels documents que consten relacionats en la part expositiva d’aquesta resolució. El termini d’execució de l’obra és de 7 setmanes, i consta de 2 lots.

Tercer.-L’adjudicació del contracte i la seva formalització quedarà condicionada suspensivament:

a) A l’existència de crèdit suficient i adequat en el pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Pontós (37.000 euros ( Carrer de Dalt)+55.000 euros de les obres de Mas Clos)
b) Al compromís ferm d’atorgament de subvenció de la Diputació de Girona (àrea de presidència), de 50.000 euros per les obres de Mas Clos.

Quart. Declarar obert el procediment d’adjudicació del contracte com a contractes d’obres, estant comprès l’objecte de la contractació en els supòsits definits en l’art. 13 de la LCSP, tramitació que tindrà caràcter ordinari i amb procediment obert simplificat, d’acord amb el que preveu l’art. 159 de la LCSP.

Cinquè. Publicar aquesta resolució al perfil del contractant de l’Ajuntament de Pontós, d’acord amb l’article 117 de la LCSP.

Formalitzacions


Millores


El termini de presentació S’INICIA EL DIA 3 DE MAIG I FINALITZA EL DIA 13 DE MAIG